Thuộc tính trong ERD

Thuộc tính là đặc tính riêng của thực thể (hoặc tập thực thể). Ví dụ: Tập thực thể “Khách Hàng” có các thuộc tính “Mã khách hàng, Họ tên,…” Ký hiệu:   Kiểu dữ liệu Các loại thuộc tính có kiểu dữ liệu nguyên …

Coi tiếp

Thực thể là gì?

Bài này giải thích thực thể là gì, nó có các đặc trưng, thuộc tính và các giá trị riêng nào. Cũng như khái niệm tập thực thể trong ERD.   Thực thể là gì? Là các đối tượng của thế giới thực, …

Coi tiếp

Right Join trong SQL

Câu lệnh Right Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên phải, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên trái. Nếu không có thì kết quả là null.   Cú pháp: Trong đó: – column_name …

Coi tiếp

Left Join trong SQL

Câu lệnh Left Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên trái, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên phải. Nếu không có thì kết quả là null. Cú pháp: Trong đó: – column_name là …

Coi tiếp

Inner Join trong SQL

Bài này hướng dẫn cách xài câu lệnh Inner Join trong SQL, cách nối 2 bảng và 3 bảng. Inner có nghĩa là bên trong, là phần nối, phần trùng của các bảng. Cú pháp: Trong đó: – column_name là tên cột. – …

Coi tiếp