Cách redirect 404 trong WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách redirect 404 trong WordPress bằng 3 cách: code php, sửa file .htaccess và xài plugin (rất dễ). Giải thích: Lỗi 404 Not Found là lỗi không tìm thấy trang (ví dụ: một bài viết đã bị …

Coi tiếp

Thuộc tính trong ERD

Thuộc tính là đặc tính riêng của thực thể (hoặc tập thực thể). Ví dụ: Tập thực thể “Khách Hàng” có các thuộc tính “Mã khách hàng, Họ tên,…” Ký hiệu:   Kiểu dữ liệu Các loại thuộc tính có kiểu dữ liệu nguyên …

Coi tiếp