Tất cả các hàm trong Excel

Tổng hợp tất cả các hàm trong Excel
Tổng hợp tất cả các hàm trong Excel

Đây là tất cả các hàm trong Excel (503 hàm), bao gồm cả những hàm cơ bản và nâng cao. Có phân theo loại hàm, mô tả chức năng và cách xài.

– Mẹo tra cứu: Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể nhấn Ctrl + F để tìm một hàm nào đó.

– Cách xài hàm: Bạn có thể bấm vô từng hàm để coi hướng dẫn cách xài, ví dụ và bài thực hành (mình vẫn đang bổ sung các bài hướng dẫn).

– Ghi chú: Các hàm in đậm là các hàm phổ biến, hay xài nhất.

Tên hàm Loại hàm Mô tả Có từ phiên bản
ABS Toán học và lượng giác Trả về giá trị tuyệt đối của một số
ACCRINT Tài chính Trả về tiền lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi định kỳ
ACCRINTM Tài chính Trả về tiền lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
ACOS Toán học và lượng giác Trả về arccosine của một số
ACOSH Toán học và lượng giác Trả về cosin hyperbol nghịch đảo của một số
ACOT Toán học và lượng giác Trả về hàm phương của một số 2013
ACOTH Toán học và lượng giác Trả về cung đường hypebol của một số 2013
AGGREGATE Toán học và lượng giác Trả về tổng hợp trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
ADDRESS Tra cứu và tham chiếu Trả về một tham chiếu dưới dạng văn bản cho một ô duy nhất trong trang tính
AMORDEGRC Tài chính Trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán bằng cách sử dụng hệ số khấu hao
AMORLINC Tài chính Trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán
AND Logic Trả về TRUE nếu tất cả các đối số của nó là TRUE
ARABIC Toán học và lượng giác Chuyển đổi một số La Mã sang tiếng Ả Rập, dưới dạng một số 2013
AREAS Tra cứu và tham chiếu Trả về số vùng trong một tham chiếu
ARRAYTOTEXT Văn bản Trả về một mảng giá trị văn bản từ bất kỳ phạm vi được chỉ định nào Microsoft 365
ASC Văn bản Thay đổi các chữ cái tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (byte kép) hoặc katakana trong một chuỗi ký tự thành các ký tự có chiều rộng nửa chiều (byte đơn)
ASIN Toán học và lượng giác Trả về cung tròn của một số
ASINH Toán học và lượng giác Trả về sin hyperbol nghịch đảo của một số
ATAN Toán học và lượng giác Trả về arctang của một số
ATAN2 Toán học và lượng giác Trả về arctang từ tọa độ x và y
ATANH Toán học và lượng giác Trả về tiếp tuyến nghịch đảo của hypebol của một số
AVEDEV Thống kê Trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu so với giá trị trung bình của chúng
AVERAGE Thống kê Trả về giá trị trung bình của các đối số
AVERAGEA Thống kê Trả về giá trị trung bình của các đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
AVERAGEIF Thống kê Trả về giá trị trung bình (trung bình cộng) của tất cả các ô trong phạm vi đáp ứng tiêu chí nhất định
AVERAGEIFS Thống kê Trả về giá trị trung bình (trung bình cộng) của tất cả các ô đáp ứng nhiều tiêu chí.
BAHTTEXT Văn bản Chuyển đổi một số thành văn bản, xài định dạng tiền tệ ß (baht) (đồng baht của Thái Lan)
BASE Toán học và lượng giác Chuyển một số thành biểu diễn văn bản với cơ số (cơ số) đã cho
BESSELI Kỹ thuật Trả về hàm Bessel đã sửa đổi Trong (x)
BESSELJ Kỹ thuật Trả về hàm Bessel Jn (x)
BESSELK Kỹ thuật Trả về hàm Bessel đã sửa đổi Kn (x)
BESSELY Kỹ thuật Trả về hàm Bessel Yn (x)
BETADIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về hàm phân phối tích lũy beta
BETA.DIST Thống kê Trả về hàm phân phối tích lũy beta 2010
BETAINV Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân phối beta được chỉ định
BETA.INV Thống kê Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân phối beta được chỉ định 2010
BIN2DEC Kỹ thuật Chuyển đổi một số nhị phân thành thập phân
BIN2HEX Kỹ thuật Chuyển đổi một số nhị phân sang thập lục phân
BIN2OCT Kỹ thuật Chuyển đổi một số nhị phân thành bát phân
BINOMDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về xác suất phân phối nhị thức số hạng riêng lẻ
BINOM.DIST Thống kê Trả về xác suất phân phối nhị thức số hạng riêng lẻ 2010
BINOM.DIST.RANGE Thống kê Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách sử dụng phân phối nhị thức 2013
BINOM.INV Thống kê Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chí 2010
BITAND Kỹ thuật Trả về ‘Bitwise And’ của hai số 2013
BITLSHIFT Kỹ thuật Trả về một số giá trị được dịch chuyển sang trái bởi các bit shift_amount 2013
BITOR Kỹ thuật Trả về một bitwise OR của 2 số 2013
BITRSHIFT Kỹ thuật Trả về một số giá trị được dịch chuyển sang phải bởi các bit shift_amount 2013
BITXOR Kỹ thuật Trả về một bitwise ‘Exclusive Or’ của hai số 2013
BYCOL Logic Áp dụng một LAMBDA cho mỗi cột và trả về một mảng kết quả Microsoft 365
BYROW Logic Áp dụng một LAMBDA cho mỗi hàng và trả về một mảng kết quả Microsoft 365
CALL Bổ trợ và Tự động hóa Gọi một thủ tục trong thư viện liên kết động hoặc tài nguyên mã
CEILING Khả năng tương thích Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất hoặc với bội số có nghĩa gần nhất
CEILING.MATH Toán học và lượng giác Làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất hoặc đến bội số có nghĩa gần nhất 2013
CEILING.PRECISE Toán học và lượng giác Làm tròn một số thành số nguyên gần nhất hoặc đến bội số có nghĩa gần nhất. Không phụ thuộc vào dấu của số, số đó được làm tròn lên.
CELL Thông tin Trả về thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của ô

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel chạy trên web

CHAR Văn bản Trả về ký tự được chỉ định bởi số mã
CHIDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về xác suất một phía của phân phối chi bình phương
CHIINV Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về nghịch đảo của xác suất một phía của phân phối chi bình phương
CHITEST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về bài kiểm tra tính độc lập
CHISQ.DIST Thống kê Trả về hàm mật độ xác suất beta tích lũy 2010
CHISQ.DIST.RT Thống kê Trả về xác suất một phía của phân phối chi bình phương 2010
CHISQ.INV Thống kê Trả về hàm mật độ xác suất beta tích lũy 2010
CHISQ.INV.RT Thống kê Trả về nghịch đảo của xác suất một phía của phân phối chi bình phương 2010
CHISQ.TEST Thống kê Trả về bài kiểm tra tính độc lập 2010
CHOOSE Tra cứu và tham chiếu Chọn một giá trị từ danh sách các giá trị
CHOOSECOLS Tra cứu và tham chiếu Trả về các cột được chỉ định từ một mảng Microsoft 365
CHOOSEROWS Tra cứu và tham chiếu Trả về các hàng được chỉ định từ một mảng Microsoft 365
CLEAN Văn bản Xóa tất cả các ký tự không in được khỏi văn bản
CODE Văn bản Trả về mã số cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản
COLUMN Tra cứu và tham chiếu Trả về số cột của một tham chiếu
COLUMNS Tra cứu và tham chiếu Trả về số cột trong một tham chiếu
COMBIN Toán học và lượng giác Trả về số lượng kết hợp của một số đối tượng nhất định
COMBINA Toán học và lượng giác Trả về số lượng kết hợp có lặp lại cho một số mục nhất định 2013
COMPLEX Kỹ thuật Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành một số phức
CONCAT Văn bản Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và / hoặc chuỗi, nhưng nó không cung cấp đối số dấu phân tách hoặc bỏ qua. 2019
CONCATENATE Văn bản Nối nhiều mục văn bản thành một mục văn bản
CONFIDENCE Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về khoảng tin cậy cho giá trị trung bình của tổng thể
CONFIDENCE.NORM Thống kê Trả về khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể 2010
CONFIDENCE.T Thống kê Trả về khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể, sử dụng phân phối t của Student 2010
CONVERT Kỹ thuật Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác
CORREL Thống kê Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu
COS Toán học và lượng giác Trả về cosin của một số
COSH Toán học và lượng giác Trả về cosin hyperbol của một số
COT Toán học và lượng giác Trả về cosin hyperbol của một số 2013
COTH Toán học và lượng giác Trả về cotang của một góc 2013
COUNT Thống kê Đếm có bao nhiêu số trong danh sách các đối số
COUNTA Thống kê Đếm có bao nhiêu giá trị trong danh sách các đối số
COUNTBLANK Thống kê Đếm số lượng ô trống trong một phạm vi
COUNTIF Thống kê Đếm số lượng ô trong một phạm vi đáp ứng các tiêu chí nhất định
COUNTIFS Thống kê Đếm số lượng ô trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
COUPDAYBS Tài chính Trả về số ngày từ đầu kỳ phiếu giảm giá đến ngày thanh toán
COUPDAYS Tài chính Trả về số ngày trong kỳ phiếu giảm giá có ngày thanh toán
COUPDAYSNC Tài chính Trả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu thưởng tiếp theo
COUPNCD Tài chính Trả về ngày phiếu thưởng tiếp theo sau ngày thanh toán
COUPNUM Tài chính Trả về số phiếu thưởng phải trả giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn
COUPPCD Tài chính Trả về ngày phiếu giảm giá trước đó trước ngày thanh toán
COVAR Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về hiệp phương sai, giá trị trung bình của các tích số của các độ lệch được ghép nối
COVARIANCE.P Thống kê Trả về hiệp phương sai, giá trị trung bình của các tích số của các độ lệch được ghép nối 2010
COVARIANCE.S Thống kê Trả về hiệp phương sai mẫu, giá trị trung bình của độ lệch sản phẩm cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu 2010
CRITBINOM Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chí
CSC Toán học và lượng giác Trả về cosec của một góc 2013
CSCH Toán học và lượng giác Trả về cosec hyperbol của một góc 2013
CUBEKPIMEMBER Khối lập phương Trả về tên, thuộc tính và chỉ số hiệu suất chính (KPI), đồng thời hiển thị tên và thuộc tính trong ô. KPI là một phép đo có thể định lượng được, chẳng hạn như lợi nhuận gộp hàng tháng hoặc doanh thu hàng quý của nhân viên, được sử dụng để theo dõi hoạt động của một tổ chức.
CUBEMEMBER Khối lập phương Trả về một thành viên hoặc bộ trong hệ thống phân cấp khối lập phương. Sử dụng để xác nhận rằng thành viên hoặc bộ tồn tại trong khối.
CUBEMEMBERPROPERTY Khối lập phương Trả về giá trị của một thuộc tính thành viên trong khối lập phương. Sử dụng để xác nhận rằng một tên thành viên tồn tại trong khối và để trả lại thuộc tính được chỉ định cho thành viên này.
CUBERANKEDMEMBER Khối lập phương Trả về thành viên thứ n hoặc được xếp hạng trong một tập hợp. Sử dụng để trả về một hoặc nhiều phần tử trong một tập hợp, chẳng hạn như người có thành tích bán hàng cao nhất hoặc 10 sinh viên hàng đầu.
CUBESET Khối lập phương Xác định một tập hợp các thành viên hoặc bộ giá trị được tính toán bằng cách gửi một biểu thức tập hợp tới khối lập phương trên máy chủ, công cụ này sẽ tạo tập hợp, sau đó trả tập hợp đó về Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT Khối lập phương Trả về số lượng mục trong một tập hợp.
CUBEVALUE Khối lập phương Trả về giá trị tổng hợp từ một khối lập phương.
CUMIPMT Tài chính Trả lại tiền lãi tích lũy được trả giữa hai kỳ
CUMPRINC Tài chính Trả về số tiền gốc tích lũy được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ
DATE Ngày và giờ Trả về số sê-ri của một ngày cụ thể
DATEDIF Ngày và giờ Tính số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm này hữu ích trong các công thức mà bạn cần tính tuổi.
DATEVALUE Ngày và giờ Chuyển đổi ngày ở dạng văn bản thành số sê-ri
DAVERAGE Cơ sở dữ liệu Trả về giá trị trung bình của các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
DAY Ngày và giờ Chuyển đổi một số sê-ri thành một ngày trong tháng
DAYS Ngày và giờ Trả về số ngày giữa hai ngày 2013
DAYS360 Ngày và giờ Tính số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày
DB Tài chính Trả lại khấu hao của một tài sản trong một thời gian xác định bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần cố định
DBCS Văn bản: Thay đổi các chữ cái hoặc katakana bằng nửa chiều rộng (byte đơn) trong một chuỗi ký tự thành các ký tự có chiều rộng đầy đủ (byte kép) 2013
DCOUNT Cơ sở dữ liệu Đếm các ô chứa số trong cơ sở dữ liệu
DCOUNTA Cơ sở dữ liệu Đếm các ô không trống trong cơ sở dữ liệu
DDB Tài chính Trả lại khấu hao của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần hai lần hoặc một số phương pháp khác mà bạn chỉ định
DEC2BIN Kỹ thuật Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân
DEC2HEX Kỹ thuật Chuyển đổi một số thập phân sang thập lục phân
DEC2OCT Kỹ thuật Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân
DECIMAL Toán học và lượng giác Chuyển đổi radian sang độ 2013
DEGREES Toán học và lượng giác Chuyển đổi radian sang độ
DELTA Kỹ thuật Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không
DEVSQ Thống kê Trả về tổng bình phương độ lệch
DGET Cơ sở dữ liệu Trích xuất từ ​​cơ sở dữ liệu một bản ghi duy nhất phù hợp với các tiêu chí được chỉ định
DISC Tài chính Trả về tỷ lệ chiết khấu cho một chứng khoán
DMAX Cơ sở dữ liệu Trả về giá trị lớn nhất từ ​​các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
DMIN Cơ sở dữ liệu Trả về giá trị nhỏ nhất từ ​​các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
DOLLAR Văn bản Chuyển đổi một số thành văn bản, sử dụng định dạng tiền tệ $ (đô la)
DOLLARDE Tài chính Chuyển đổi giá đô la, được biểu thị bằng một phần nhỏ, thành giá đô la, được biểu thị dưới dạng số thập phân
DOLLARFR Tài chính Chuyển đổi giá đô la, được biểu thị dưới dạng số thập phân, thành giá đô la, được biểu thị dưới dạng phân số
DPRODUCT Cơ sở dữ liệu Nhân các giá trị trong một trường bản ghi cụ thể phù hợp với tiêu chí trong cơ sở dữ liệu
DROP Tra cứu và tham chiếu Loại trừ một số hàng hoặc cột được chỉ định từ đầu hoặc cuối của một mảng Microsoft 365
DSTDEV Cơ sở dữ liệu Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
DSTDEVP Cơ sở dữ liệu Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
DSUM Cơ sở dữ liệu Thêm các số trong cột trường bản ghi trong cơ sở dữ liệu phù hợp với tiêu chí
DURATION Tài chính Trả về thời hạn hàng năm của một chứng khoán với các khoản thanh toán lãi suất định kỳ
DVAR Cơ sở dữ liệu Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
DVARP Cơ sở dữ liệu Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp các mục nhập cơ sở dữ liệu đã chọn
EDATE Ngày và giờ Trả về số sê-ri của ngày là số tháng được chỉ định trước hoặc sau ngày bắt đầu
EFFECT Tài chính Trả về lãi suất hiệu dụng hàng năm
ENCODEURL Web

Hàm này không khả dụng trong Excel chạy trên web.

Trả về một chuỗi được mã hóa URL 2013
EOMONTH Ngày và giờ Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể
ERF Kỹ thuật Trả về hàm lỗi
ERF.PRECISE Kỹ thuật Trả về hàm lỗi 2010
ERFC Kỹ thuật Trả về hàm lỗi bổ sung
ERFC.PRECISE Kỹ thuật Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực 2010
ERROR.TYPE Thông tin Trả về một số tương ứng với một loại lỗi
EUROCONVERT Bổ trợ và Tự động hóa Chuyển đổi một số sang euro, chuyển đổi một số từ euro sang đơn vị tiền tệ của thành viên euro hoặc chuyển đổi một số từ đồng tiền thành viên euro này sang đồng tiền khác bằng cách sử dụng đồng euro làm trung gian (tam giác)
EVEN Toán học và lượng giác Làm tròn một số lên đến số nguyên chẵn gần nhất
EXACT Văn bản Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không
EXP Toán học và lượng giác Trả về số e được nâng lên thành lũy thừa của một số nhất định
EXPAND Tra cứu và tham chiếu Mở rộng hoặc đệm một mảng thành kích thước hàng và cột được chỉ định Microsoft 365
EXPON.DIST Thống kê Trả về phân phối hàm mũ 2010
EXPONDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối hàm mũ
FACT Toán học và lượng giác Trả về giai thừa của một số
FACTDOUBLE Toán học và lượng giác Trả về giai thừa kép của một số
FALSE Logic Trả về giá trị logic FALSE
F.DIST Thống kê Trả về phân phối xác suất F 2010
FDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối xác suất F
F.DIST.RT Thống kê Trả về phân phối xác suất F 2010
FILTER Tra cứu và tham chiếu Lọc một loạt dữ liệu dựa trên tiêu chí bạn xác định Microsoft 365
FILTERXML Web

Hàm này không khả dụng trong Excel chạy trên web.

Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách sử dụng XPath được chỉ định 2013
FIND, FINDB Văn bản Tìm một giá trị văn bản trong một giá trị văn bản khác (phân biệt chữ hoa chữ thường)
F.INV Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F 2010
F.INV.RT Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F 2010
FINV Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F
FISHER Thống kê Trả về biến đổi Fisher
FISHERINV Thống kê Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher
FIXED Văn bản Định dạng một số dưới dạng văn bản với một số thập phân cố định
FLOOR Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007 và Excel 2010, đây là một hàm Toán học và lượng giác

Làm tròn một số xuống, về phía 0
FLOOR.MATH Toán học và lượng giác Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất hoặc đến bội số có nghĩa gần nhất 2013
FLOOR.PRECISE Toán học và lượng giác Làm tròn một số thành số nguyên gần nhất hoặc đến bội số có nghĩa gần nhất. Không phụ thuộc vào dấu của số, số đó được làm tròn lên.
FORECAST Thống kê

Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như một phần của các hàm Dự báo mới , nhưng nó vẫn có thể tương thích với các phiên bản trước đó.

Trả về giá trị dọc theo xu hướng tuyến tính
FORECAST.ETS Thống kê Trả về giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị hiện có (lịch sử) bằng cách sử dụng phiên bản AAA của thuật toán Làm mịn theo cấp số nhân (ETS) 2016
FORECAST.ETS.CONFINT Thống kê Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại ngày mục tiêu được chỉ định 2016
FORECAST.ETS.SEASONALITY Thống kê Trả về độ dài của mẫu lặp lại mà Excel phát hiện cho chuỗi thời gian đã chỉ định 2016
FORECAST.ETS.STAT Thống kê Trả về giá trị thống kê là kết quả của dự báo chuỗi thời gian 2016
FORECAST.LINEAR Thống kê Trả về giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị hiện có 2016
FORMULATEXT Tra cứu và tham chiếu Trả về công thức tại tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản 2013
FREQUENCY Thống kê Trả về phân phối tần số dưới dạng một mảng dọc
F.TEST Thống kê Trả về kết quả của F-test 2010
FTEST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về kết quả của F-test
FV Tài chính Trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư
FVSCHEDULE Tài chính Trả về giá trị tương lai của khoản tiền gốc ban đầu sau khi áp dụng một loạt lãi suất kép
GAMMA Thống kê Trả về giá trị hàm Gamma 2013
GAMMA.DIST Thống kê Trả về phân phối gamma 2010
GAMMADIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối gamma
GAMMA.INV Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma 2010
GAMMAINV Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma
GAMMALN Thống kê Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
GAMMALN.PRECISE Thống kê Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) 2010
GAUSS Thống kê Trả về ít hơn 0,5 so với phân phối tích lũy chuẩn thông thường 2013
GCD Toán học và lượng giác Trả về ước số chung lớn nhất
GEOMEAN Thống kê Trả về giá trị trung bình hình học
GESTEP Kỹ thuật Kiểm tra xem một số có lớn hơn giá trị ngưỡng hay không
GETPIVOTDATA Tra cứu và tham chiếu Trả về dữ liệu được lưu trữ trong báo cáo PivotTable
GROWTH Thống kê Trả về giá trị theo xu hướng hàm mũ
HARMEAN Thống kê Trả về giá trị trung bình hài
HEX2BIN Kỹ thuật Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân
HEX2DEC Kỹ thuật Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân
HEX2OCT Kỹ thuật Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân
HLOOKUP Tra cứu và tham chiếu Tìm ở hàng trên cùng của mảng và trả về giá trị của ô được chỉ định
HOUR Ngày và giờ Chuyển đổi một số sê-ri thành một giờ
HSTACK Tra cứu và tham chiếu Nối các mảng theo chiều ngang và theo trình tự để trả về một mảng lớn hơn Microsoft 365
HYPERLINK Tra cứu và tham chiếu Tạo lối tắt hoặc bước nhảy để mở tài liệu được lưu trữ trên máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet
HYPGEOM.DIST Thống kê Trả về phân phối siêu đại số
HYPGEOMDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối siêu đại số
IF Logic Chỉ định một bài kiểm tra logic để thực hiện
IFERROR Logic Trả về một giá trị bạn chỉ định nếu một công thức đánh giá là một lỗi; nếu không, trả về kết quả của công thức
IFNA Logic Trả về giá trị bạn chỉ định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức 2013
IFS Logic Kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện có được đáp ứng hay không và trả về giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên. 2019
IMABS Kỹ thuật Trả về giá trị tuyệt đối (mô-đun) của một số phức
IMAGINARY Kỹ thuật Trả về hệ số ảo của một số phức
IMARGUMENT Kỹ thuật Trả về đối số theta, một góc được biểu thị bằng radian
IMCONJUGATE Kỹ thuật Trả về liên hợp phức của một số phức
IMCOS Kỹ thuật Trả về cosine của một số phức
IMCOSH Kỹ thuật Trả về cosin hyperbol của một số phức 2013
IMCOT Kỹ thuật Trả về cotang của một số phức 2013
IMCSC Kỹ thuật Trả về cosec của một số phức 2013
IMCSCH Kỹ thuật Trả về cosec hyperbolic của một số phức
IMDIV Kỹ thuật Trả về thương của hai số phức
IMEXP Kỹ thuật Trả về cấp số nhân của một số phức
IMLN Kỹ thuật Trả về logarit tự nhiên của một số phức
IMLOG10 Kỹ thuật Trả về logarit cơ số 10 của một số phức
IMLOG2 Kỹ thuật Trả về logarit cơ số 2 của một số phức
IMPOWER Kỹ thuật Trả về một số phức được nâng lên thành lũy thừa số nguyên
IMPRODUCT Kỹ thuật Trả về tích của các số phức
IMREAL Kỹ thuật Trả về hệ số thực của một số phức
IMSEC Kỹ thuật Trả về phần bảo mật của một số phức 2013
IMSECH Kỹ thuật Trả về phần tử hyperbol của một số phức 2013
IMSIN Kỹ thuật Trả về sin của một số phức
IMSINH Kỹ thuật Trả về sin hyperbol của một số phức 2013
IMSQRT Kỹ thuật Trả về căn bậc hai của một số phức
IMSUB Kỹ thuật Trả về hiệu giữa hai số phức
IMSUM Kỹ thuật Trả về tổng các số phức
IMTAN Kỹ thuật Trả về tiếp tuyến của một số phức 2013
INDEX Tra cứu và tham chiếu Sử dụng chỉ mục để chọn giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng
INDIRECT Tra cứu và tham chiếu Trả về một tham chiếu được chỉ ra bởi một giá trị văn bản
INFO Thông tin

Hàm này không khả dụng trong Excel chạy trên web.

Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại
INT Toán học và lượng giác Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất
INTERCEPT Thống kê Trả về điểm chặn của đường hồi quy tuyến tính
INTRATE Tài chính Trả lại lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư đầy đủ
IPMT Tài chính Trả lại khoản thanh toán lãi suất cho một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định
IRR Tài chính Trả về tỷ suất hoàn vốn nội tại cho một loạt các dòng tiền
ISBLANK Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị trống
ISERR Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ giá trị lỗi nào ngoại trừ #N/A
ISERROR Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ giá trị lỗi nào
ISEVEN Thông tin Trả về TRUE nếu số chẵn
ISFORMULA Thông tin Trả về TRUE nếu có tham chiếu đến ô chứa công thức 2013
ISLOGICAL Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là giá trị logic
ISNA Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là giá trị lỗi #N/A
ISNONTEXT Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản
ISNUMBER Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là một số
ISODD Thông tin Trả về TRUE nếu số lẻ
ISOMITTED Thông tin Kiểm tra xem giá trị trong LAMBDA có bị thiếu hay không và trả về TRUE hoặc FALSE Microsoft 365
ISREF Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là một tham chiếu
ISTEXT Thông tin Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản
ISO.CEILING Toán học và lượng giác Trả về một số được làm tròn đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất 2013
ISOWEEKNUM Ngày và giờ Trả về số tuần ISO trong năm cho một ngày nhất định 2013
ISPMT Tài chính Tính lãi được trả trong một khoảng thời gian cụ thể của khoản đầu tư
JIS Văn bản Thay đổi các ký tự nửa chiều rộng (byte đơn) trong một chuỗi thành các ký tự có chiều rộng đầy đủ (byte kép)
KURT Thống kê Trả về kurtosis của một tập dữ liệu
LAMBDA Logic Tạo các chức năng tùy chỉnh, có thể tái sử dụng và gọi chúng bằng một cái tên thân thiện Microsoft 365
LARGE Thống kê Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu
LCM Toán học và lượng giác Trả về bội số chung nhỏ nhất
LEFT, LEFTB Văn bản Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ một giá trị văn bản
LEN, LENB Văn bản Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản
LET Logic Gán tên cho các kết quả tính toán Microsoft 365
LINEST Thống kê Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính
LN Toán học và lượng giác Trả về logarit tự nhiên của một số
LOG Toán học và lượng giác Trả về logarit của một số với một cơ số đã chỉ định
LOG10 Toán học và lượng giác Trả về logarit cơ số 10 của một số
LOGEST Thống kê Trả về các tham số của một xu hướng hàm mũ
LOGINV Khả năng tương thích Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy loga chuẩn
LOGNORM.DIST Thống kê Trả về phân phối chuẩn loga tích lũy 2010
LOGNORMDIST Khả năng tương thích Trả về phân phối chuẩn loga tích lũy
LOGNORM.INV Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy loga chuẩn 2010
LOOKUP Tra cứu và tham chiếu Tra cứu các giá trị trong một vector hoặc mảng
LOWER Văn bản Chuyển văn bản thành chữ thường
MAKEARRAY Logic Trả về một mảng được tính toán có kích thước hàng và cột được chỉ định, bằng cách áp dụng LAMBDA Microsoft 365
MAP Logic Trả về một mảng được tạo bằng cách ánh xạ từng giá trị trong (các) mảng thành một giá trị mới bằng cách áp dụng LAMBDA để tạo một giá trị mới Microsoft 365
MATCH Tra cứu và tham chiếu Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng
MAX Thống kê Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các đối số
MAXA Thống kê Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
MAXIFS Thống kê Trả về giá trị lớn nhất trong số các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí nhất định 2019
MDETERM Toán học và lượng giác Trả về định thức ma trận của một mảng
MDURATION Tài chính Trả về thời hạn đã sửa đổi của Macauley cho một chứng khoán có mệnh giá giả định là 100 đô la
MEDIAN Thống kê Trả về giá trị trung bình của các số đã cho
MID, MIDB Văn bản Trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí bạn chỉ định
MIN Thống kê Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số
MINIFS Thống kê Trả về giá trị nhỏ nhất trong số các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí nhất định. 2019
MINA Thống kê Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
MINUTE Ngày và giờ Chuyển đổi số sê-ri thành phút
MINVERSE Toán học và lượng giác Trả về nghịch đảo ma trận của một mảng
MIRR Tài chính Trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ trong đó các luồng tiền dương và âm được tài trợ theo các tỷ lệ khác nhau
MMULT Toán học và lượng giác Trả về tích ma trận của hai mảng
MOD Toán học và lượng giác Trả về phần còn lại từ phép chia
MODE Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về giá trị phổ biến nhất trong tập dữ liệu
MODE.MULT Thống kê Trả về một mảng dọc gồm các giá trị xuất hiện thường xuyên nhất hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu 2010
MODE.SNGL Thống kê Trả về giá trị phổ biến nhất trong tập dữ liệu 2010
MONTH Ngày và giờ Chuyển đổi số sê-ri thành tháng
MROUND Toán học và lượng giác Trả về một số được làm tròn thành bội số mong muốn
MULTINOMIAL Toán học và lượng giác Trả về đa thức của một tập hợp số
MUNIT Toán học và lượng giác Trả về ma trận đơn vị hoặc kích thước được chỉ định 2013
N Thông tin Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số
NA Thông tin Trả về giá trị lỗi #N/A
NEGBINOM.DIST Thống kê Trả về phân phối nhị thức âm 2010
NEGBINOMDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối nhị thức âm
NETWORKDAYS Ngày và giờ Trả về số ngày làm việc của cả hai ngày
NETWORKDAYS.INTL Ngày và giờ Trả về số ngày làm việc toàn bộ giữa hai ngày bằng cách sử dụng các tham số để cho biết ngày nào và ngày nào là ngày cuối tuần 2010
NOMINAL Tài chính Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm
NORM.DIST Thống kê Trả về phân phối tích lũy chuẩn 2010
NORMDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối tích lũy chuẩn
NORMINV Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn
NORM.INV Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn 2010
NORM.S.DIST Thống kê Trả về phân phối tích lũy chuẩn bình thường 2010
NORMSDIST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối tích lũy chuẩn bình thường
NORM.S.INV Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy bình thường chuẩn 2010
NORMSINV Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
NOT Logic Đảo ngược logic của lập luận
NOW Ngày và giờ Trả về số sê-ri của ngày và giờ hiện tại
NPER Tài chính Trả về số kỳ cho một khoản đầu tư
NPV Tài chính Trả về giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và tỷ lệ chiết khấu
NUMBERVALUE Văn bản Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập về ngôn ngữ 2013
OCT2BIN Kỹ thuật Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân
OCT2DEC Kỹ thuật Chuyển đổi một số bát phân thành số thập phân
OCT2HEX Kỹ thuật Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân
ODD Toán học và lượng giác Làm tròn một số lên đến số nguyên lẻ gần nhất
ODDFPRICE Tài chính Trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán có kỳ đầu tiên lẻ
ODDFYIELD Tài chính Trả về lợi nhuận của một chứng khoán có kỳ đầu tiên lẻ
ODDLPRICE Tài chính Trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán có khoảng thời gian cuối cùng lẻ
ODDLYIELD Tài chính Trả về lợi nhuận của một chứng khoán có kỳ trước lẻ
OFFSET Tra cứu và tham chiếu Trả về độ lệch tham chiếu từ một tham chiếu đã cho
OR Logic Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE
PDURATION Tài chính Trả về số khoảng thời gian mà một khoản đầu tư yêu cầu để đạt được một giá trị cụ thể 2013
PEARSON Thống kê Trả về hệ số tương quan mô men sản phẩm Pearson
PERCENTILE.EXC Thống kê Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 2010
PERCENTILE.INC Thống kê Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong một phạm vi 2010
PERCENTILE Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong một phạm vi
PERCENTRANK.EXC Thống kê Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (0..1, không bao gồm) của tập dữ liệu 2010
PERCENTRANK.INC Thống kê Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu 2010
PERCENTRANK Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu
PERMUT Thống kê Trả về số hoán vị cho một số đối tượng nhất định
PERMUTATIONA Thống kê Trả về số hoán vị cho một số đối tượng nhất định (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng 2013
PHI Thống kê Trả về giá trị của hàm mật độ cho phân phối chuẩn chuẩn 2013
PHONETIC Văn bản Trích xuất các ký tự phiên âm (furigana) từ một chuỗi văn bản
PI Toán học và lượng giác Trả về giá trị của số pi
PMT Tài chính Trả lại khoản thanh toán định kỳ cho một niên kim
POISSON.DIST Thống kê Trả về phân phối Poisson 2010
POISSON Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phân phối Poisson
POWER Toán học và lượng giác Trả về kết quả của một số được nâng lên thành lũy thừa
PPMT Tài chính Trả lại khoản thanh toán gốc cho một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định
PRICE Tài chính Trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán trả lãi định kỳ
PRICEDISC Tài chính Trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán chiết khấu
PRICEMAT Tài chính Trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
PROB Thống kê Trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn
PRODUCT Toán học và lượng giác Nhân các đối số của nó
PROPER Văn bản Viết hoa chữ cái đầu tiên trong mỗi từ của giá trị văn bản
PV Tài chính Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
QUARTILE Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về phần tư của một tập dữ liệu
QUARTILE.EXC Thống kê Trả về phần tư của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phần trăm từ 0..1, loại trừ 2010
QUARTILE.INC Thống kê Trả về phần tư của một tập dữ liệu 2010
QUOTIENT Toán học và lượng giác Trả về phần nguyên của một phép chia
RADIANS Toán học và lượng giác Chuyển đổi độ sang radian
RAND Toán học và lượng giác Trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1
RANDARRAY Toán học và lượng giác Trả về một mảng các số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định số hàng và cột cần điền, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cũng như trả về số nguyên hay giá trị thập phân. Microsoft 365
RANDBETWEEN Toán học và lượng giác Trả về một số ngẫu nhiên giữa các số bạn chỉ định
RANK.AVG Thống kê Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số 2010
RANK.EQ Thống kê Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số 2010
RANK Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số
RATE Tài chính Trả về lãi suất mỗi kỳ của niên kim
RECEIVED Tài chính Trả lại số tiền nhận được khi đáo hạn cho một chứng khoán được đầu tư đầy đủ
REDUCE Logic Giảm một mảng thành giá trị tích lũy bằng cách áp dụng LAMBDA cho từng giá trị và trả về tổng giá trị trong bộ tích lũy Microsoft 365
REGISTER.ID Bổ trợ và Tự động hóa Trả về ID đăng ký của thư viện liên kết động (DLL) được chỉ định hoặc tài nguyên mã đã được đăng ký trước đó
REPLACE, REPLACEB Văn bản Thay thế các ký tự trong văn bản
REPT Văn bản Lặp lại văn bản một số lần nhất định
RIGHT, RIGHTB Văn bản Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ một giá trị văn bản
ROMAN Toán học và lượng giác Chuyển đổi một chữ số Ả Rập sang chữ La Mã, dưới dạng văn bản
ROUND Toán học và lượng giác Làm tròn một số đến một số chữ số được chỉ định
ROUNDDOWN Toán học và lượng giác Làm tròn một số xuống, về phía 0
ROUNDUP Toán học và lượng giác Làm tròn một số lên, đi từ số 0
ROW Tra cứu và tham chiếu Trả về số hàng của một tham chiếu
ROWS Tra cứu và tham chiếu Trả về số hàng trong một tham chiếu
RRI Tài chính Trả lại lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư 2013
RSQ Thống kê Trả về bình phương của hệ số tương quan mô men sản phẩm Pearson
RTD Tra cứu và tham chiếu Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ chương trình hỗ trợ tự động hóa COM
SCAN Logic Quét một mảng bằng cách áp dụng một LAMBDA cho mỗi giá trị và trả về một mảng có mỗi giá trị trung gian Microsoft 365
SEARCH, SEARCHB Văn bản Tìm một giá trị văn bản trong một giá trị văn bản khác (không phân biệt chữ hoa chữ thường)
SEC Toán học và lượng giác Trả về tích của một góc 2013
SECH Toán học và lượng giác Trả về mặt cắt hypebol của một góc 2013
SECOND Ngày và giờ Chuyển đổi số sê-ri thành giây
SEQUENCE Toán học và lượng giác Tạo danh sách các số liên tiếp trong một mảng, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4 Microsoft 365
SERIESSUM Toán học và lượng giác Trả về tổng của một chuỗi lũy thừa dựa trên công thức
SHEET Thông tin Trả về số trang của trang tính được tham chiếu 2013
SHEETS Thông tin Trả về số trang tính trong một tham chiếu 2013
SIGN Toán học và lượng giác Trả về dấu của một số
SIN Toán học và lượng giác Trả về sin của góc đã cho
SINH Toán học và lượng giác Trả về sin hyperbol của một số
SKEW Thống kê Trả về độ lệch của một phân phối
SKEW.P Thống kê Trả về độ lệch của một phân phối dựa trên một tập hợp: một đặc điểm của mức độ không đối xứng của một phân phối xung quanh giá trị trung bình của nó 2013
SLN Tài chính Trả về khấu hao theo đường thẳng của tài sản trong một kỳ
SLOPE Thống kê Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính
SMALL Thống kê Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu
SORT Tra cứu và tham chiếu Sắp xếp nội dung của một dải ô hoặc mảng Microsoft 365
SORTBY Tra cứu và tham chiếu Sắp xếp nội dung của một dải ô hoặc mảng dựa trên các giá trị trong một dải ô hoặc mảng tương ứng Microsoft 365
SQRT Toán học và lượng giác Trả về căn bậc hai dương
SQRTPI Toán học và lượng giác Trả về căn bậc hai của (số * pi)
STANDARDIZE Thống kê Trả về giá trị chuẩn hóa
STOCKHISTORY Tài chính Truy xuất dữ liệu lịch sử về một công cụ tài chính
STDEV Khả năng tương thích Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu
STDEV.P Thống kê Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể 2010
STDEV.S Thống kê Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu 2010
STDEVA Thống kê Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
STDEVP Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp
STDEVPA Thống kê Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
STEYX Thống kê Trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi x trong hồi quy
SUBSTITUTE Văn bản Thay thế văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản
SUBTOTAL Toán học và lượng giác Trả về tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
SUM Toán học và lượng giác Tính tổng
SUMIF Toán học và lượng giác Tính tổng với một tiêu chí nhất định
SUMIFS Toán học và lượng giác Tính tổng với nhiều tiêu chí
SUMPRODUCT Toán học và lượng giác Trả về tổng các tích của các thành phần mảng tương ứng
SUMSQ Toán học và lượng giác Trả về tổng bình phương của các đối số
SUMX2MY2 Toán học và lượng giác Trả về tổng hiệu số bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
SUMX2PY2 Toán học và lượng giác Trả về tổng bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
SUMXMY2 Toán học và lượng giác Trả về tổng bình phương chênh lệch của các giá trị tương ứng trong hai mảng
SWITCH Logic Đánh giá một biểu thức dựa trên danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị khớp đầu tiên. Nếu không có kết quả phù hợp, một giá trị mặc định tùy chọn có thể được trả về. Microsoft 365

2019

SYD Tài chính Trả về số khấu hao của các chữ số trong năm của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể
T Văn bản Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản
TAN Toán học và lượng giác Trả về tang của một số
TANH Toán học và lượng giác Trả về tiếp tuyến hypebol của một số
TAKE Tra cứu và tham chiếu Trả về một số lượng hàng hoặc cột liền kề được chỉ định từ đầu hoặc cuối của một mảng Microsoft 365
TBILLEQ Tài chính Trả về lợi tức tương đương trái phiếu cho một tín phiếu Kho bạc
TBILLPRICE Tài chính Trả về giá mỗi mệnh giá 100 đô la cho một tín phiếu Kho bạc
TBILLYIELD Tài chính Trả lại lợi tức cho một tín phiếu Kho bạc
T.DIST Thống kê Trả về Phần trăm Điểm (xác suất) cho phân phối t Student 2010
T.DIST.2T Thống kê Trả về Phần trăm Điểm (xác suất) cho phân phối t Student 2010
T.DIST.RT Thống kê Trả về phân phối t của Sinh viên 2010
TDIST Khả năng tương thích Trả về phân phối t của Sinh viên
TEXT Văn bản Định dạng một số và chuyển nó thành văn bản
TEXTAFTER Văn bản Trả về văn bản xuất hiện sau ký tự hoặc chuỗi đã cho Microsoft 365
TEXTBEFORE Văn bản Trả về văn bản xuất hiện trước một ký tự hoặc chuỗi nhất định Microsoft 365
TEXTJOIN Văn bản Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và / hoặc chuỗi Microsoft 365
TEXTSPLIT Văn bản Tách các chuỗi văn bản bằng cách sử dụng dấu phân cách cột và hàng Microsoft 365
TIME Ngày và giờ Trả về số sê-ri của một thời gian cụ thể
TIMEVALUE Ngày và giờ Chuyển đổi thời gian ở dạng văn bản thành số sê-ri
T.INV Thống kê Trả về giá trị t của phân phối t của Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do 2010
T.INV.2T Thống kê Trả về nghịch đảo của phân phối t của Student 2010
TINV function Khả năng tương thích Trả về nghịch đảo của phân phối t của Student
TOCOL Tra cứu và tham chiếu Trả về mảng trong một cột duy nhất Microsoft 365
TOROW Tra cứu và tham chiếu Trả về mảng trong một hàng duy nhất Microsoft 365
TODAY Ngày và giờ Trả về số sê-ri của ngày hôm nay
TRANSPOSE Tra cứu và tham chiếu Trả về chuyển vị của một mảng
TREND Thống kê Trả về giá trị dọc theo xu hướng tuyến tính
TRIM Văn bản Xóa khoảng trắng khỏi văn bản
TRIMMEAN Thống kê Trả về giá trị trung bình bên trong tập dữ liệu
TRUE Logic Trả về giá trị logic TRUE
TRUNC Toán học và lượng giác Cắt ngắn một số thành một số nguyên
T.TEST Thống kê Trả về xác suất được liên kết với bài kiểm tra t của Sinh viên 2010
TTEST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về xác suất được liên kết với bài kiểm tra t của Sinh viên
TYPE Thông tin Trả về một số cho biết kiểu dữ liệu của một giá trị
UNICHAR Văn bản Trả về ký tự Unicode được tham chiếu bởi giá trị số đã cho 2013
UNICODE Văn bản Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản 2013
UNIQUE Tra cứu và tham chiếu Trả về danh sách các giá trị duy nhất trong danh sách hoặc phạm vi Microsoft 365
UPPER Văn bản Chuyển văn bản thành chữ hoa
VALUE Văn bản Chuyển đối số văn bản thành một số
VALUETOTEXT Văn bản Trả về văn bản từ bất kỳ giá trị được chỉ định nào Microsoft 365
VAR Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Ước tính phương sai dựa trên một mẫu
VAR.P Thống kê Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp 2010
VAR.S Thống kê Ước tính phương sai dựa trên một mẫu 2010
VARA Thống kê Ước tính phương sai dựa trên một mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lôgic
VARP Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp
VARPA Thống kê Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
VDB Tài chính Trả về khấu hao của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc từng phần bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần
VLOOKUP Tra cứu và tham chiếu Tìm trong cột đầu tiên của một mảng và di chuyển qua hàng để trả về giá trị của một ô
VSTACK Tra cứu và tham chiếu Nối các mảng theo chiều dọc và theo trình tự để trả về một mảng lớn hơn Microsoft 365
WEBSERVICE Web

Hàm này không khả dụng trong Excel chạy trên web.

Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web. 2013
WEEKDAY Ngày và giờ Chuyển đổi một số sê-ri thành một ngày trong tuần
WEEKNUM Ngày và giờ Chuyển đổi một số sê-ri thành một số thể hiện trong đó tuần ở dạng số với năm
WEIBULL Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm số, văn bản và giá trị logic
WEIBULL.DIST Thống kê Trả về phân phối Weibull 2010
WORKDAY Ngày và giờ Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc cụ thể
WORKDAY.INTL Ngày và giờ Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc cụ thể bằng cách sử dụng các tham số để cho biết ngày nào là ngày cuối tuần và bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần 2010
WRAPCOLS Tra cứu và tham chiếu Bao bọc hàng hoặc cột giá trị đã cung cấp bằng các cột sau một số phần tử được chỉ định Microsoft 365
WRAPROWS Tra cứu và tham chiếu Bao bọc hàng hoặc cột giá trị đã cung cấp theo các hàng sau một số phần tử được chỉ định Microsoft 365
XIRR Tài chính Trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một lịch trình của các dòng tiền không nhất thiết phải theo chu kỳ
XLOOKUP Tra cứu và tham chiếu Tìm kiếm một phạm vi hoặc một mảng và trả về một mục tương ứng với kết quả phù hợp đầu tiên mà nó tìm thấy. Nếu một kết quả phù hợp không tồn tại, thì XLOOKUP có thể trả về kết quả phù hợp nhất (gần đúng). Microsoft 365
XMATCH Tra cứu và tham chiếu Trả về vị trí tương đối của một mục trong một mảng hoặc phạm vi ô. Microsoft 365
XNPV Tài chính:  Trả về giá trị hiện tại ròng cho lịch trình dòng tiền không nhất thiết phải theo chu kỳ
XOR Logic Trả về OR loại trừ logic của tất cả các đối số 2013
YEAR Ngày và giờ Chuyển đổi số sê-ri thành năm
YEARFRAC Ngày và giờ Trả về phân số năm đại diện cho số ngày nguyên từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
YIELD Tài chính Trả lại lợi tức trên một chứng khoán trả lãi định kỳ
YIELDDISC Tài chính Trả lại lợi tức hàng năm cho một chứng khoán được chiết khấu; ví dụ, một tín phiếu Kho bạc
YIELDMAT Tài chính Trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Z.TEST Thống kê Trả về giá trị-xác suất một phía của phép thử z 2010
ZTEST Khả năng tương thích

Lưu ý: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê

Trả về giá trị-xác suất một phía của phép thử z

Trên đây là tổng hợp tất cả các hàm trong Excel ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ cập nhật dần các bài hướng dẫn kèm theo. Vì vậy, bạn có thể lưu trang này lại như một cẩm nang về hàm, khi cần xài chỉ cần mở ra.

Trần Thành

2 thoughts on “Tất cả các hàm trong Excel”

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, khi nào bạn ra các bản hướng dẫn sử dụng hàm cho các bạn cùng xem nhé

    Reply

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas