Các phím tắt cần nhớ khi lập trình backend

Dưới đây là các phím tắt cần nhớ khi lập trình backend:

cicontroller > Tab tạo ra controller
cimodel > Tab tạo ra model
load_view > Enter in ra view luôn
load_model > Enter truyền dữ liệu ra model
f > Tab ra luôn funcition
array > Enter ra luôn mảng
_post > Enter lấy dữ liệu từ trường có tên trong view
db_insert > Enter insert dữ liệu vào database
db_insert_id() > Enter lấy về id của dữ liệu của thêm vào, chỉ thực thiện khi mà insert dữ liệu
Trần Thành

Leave a Comment