Cách ẩn phần tử trong CSS

Dưới đây là 3 cách ẩn phần tử trong CSS.

 

Cách 1: Xài thuộc tính Display.

Bạn chỉ cần đặt thuộc tính display và gán giá trị là none.

.class{
    display: none;
}

Giải thích:

– Display: Trưng bày.

– None: Không.

 

Cách 2: Xài thuộc tính Visibility.

Bạn đặt thuộc tính Visibility và gán giá trị là hidden.

.class{
    visibility: hidden;
}

Giải thích:

– Visibility: Sự nhìn thấy

– Hidden: Ẩn, cất giấu.

 

Cách 3: Xài thuộc tính Opacity.

Bạn đặt thuộc tính Opacity và gán giá trị là 0.

.class{
    opacity: 0;
}

Giải thích:

– Opacity: Độ mờ đục, càng cao thì càng rõ, càng thấp thì càng trong suốt.

Trần Thành

Leave a Comment