Cách làm hình nền full màn hình trong CSS

Để làm hình nền full màn hình bạn chỉ cần đặt hình sau đó đặt chiều rộng và cao 100% là được. Nếu đặt hình nền ở một phần tử con mà vẫn muốn nó full màn hình thì cũng vậy, đặt chiều rộng và cao 100% ở phần tử con đó là được.

Ví dụ ở đây mình đặt hình nền cho menu, nhưng vẫn muốn nó full màn hình, thì làm như sau:

Bước 1:

Đặt hình nền cho class menu.

– Đặt thuộc tính background-image và gán giá trị là url(link hình).

– Để hình tự co giãn bằng kích thước màn hình, bạn đặt thêm thuộc tính background-size và gán giá trị là cover.


.menu {
  background-image: url(hinh.jpg);
  background-size: cover;
}

Bước 2:

Đặt kích thước 100%.

– Đặt chiều cao cho class menu là 100%, lấy theo class cha.

– Class cha cha của menu là body, mình cũng đặt 100%, lấy theo class cha.

– Class cha của body là html, mình cũng đặt 100%, nó sẽ lấy 100% của màn hình (màn hình lớn nhỏ gì cũng vậy).

Ghi chú: Ở đây mình không đặt kích thước chiều rộng là vì mặc định nó là 100% rồi.

– Vì vẫn còn 2 lề trắng bên trái và phải, nên ở class body mình đặt margin là 0 cho nó mất luôn.

html {
  height: 100%;
}

body {
  height: 100%;
  margin: 0;
}

.menu {
  height: 100%;
  background-image: url(hinh.jpg);
  background-size: cover;
}

Ghi chú: Nếu vẫn còn lề trắng ở một bên nào đó, thì bạn tìm xem nó nằm ở class nào rồi đặt margin là 0 cho nó là được.

 

Trần Thành

3 thoughts on “Cách làm hình nền full màn hình trong CSS”

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas