Cách tạo và xóa bảng trong SQL

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo và xóa bảng trong SQL bằng lệnh. Ngoài ra bạn cũng có thể làm bằng tay cũng được, nhưng nên tập gõ lệnh cho nó tiện.

Cách tạo bảng

– Cú pháp: CREATE TABLE “Tên bảng”

Ví dụ bên dưới mình muốn tạo bảng ThongTinKhachHang thì mình gõ lệnh “CREATE TABLE ThongTinKhachHang”.

Trong lúc tạo bảng bạn cũng có thể tạo luôn các cột và quy định kiểu dữ liệu cho nó, để khỏi mất công sau này.

Bạn chỉ cần ghi tên các cột và kiểu dữ liệu trong ngoặc ( ) là được.

Ví dụ bên dưới mình có các cột NgayMuaHang kiểu dữ liệu date, cột MaKhachHang kiểu dữ liệu varchar độ dài 255, v.v…

Cách tạo bảng trong SQL bằng lệnh Create Table
Cách tạo bảng trong SQL bằng lệnh Create Table

 

Cách xóa bảng

– Cú pháp: DROP TABLE “Tên bảng”

Ví dụ bên dưới mình muốn xóa bảng ThongTinKhachHang thì mình chỉ cần gõ lệnh “DROP TABLE ThongTinKhachHang”.

Cách xóa bảng trong SQL bằng lệnh Drop Table
Cách xóa bảng trong SQL bằng lệnh Drop Table
Trần Thành

Leave a Comment