Chia khoảng cách giữa các cột bằng thuộc tính justify-content trong css

Mục đích là chia đều độ rộng giữa các cột trong web. Có 2 điều kiện:
1. Xài thuộc tính justify-content, gán giá trị là space-between (nghĩa là không gian giữa các cột).
2. Tổng độ rộng của tất cả cột phải nhỏ hơn 100%, vì nó sẽ lấy phần dư để chia đều ra.

Ví dụ:

.class{
    display:flex;
    justify-content: space-between;
}

.class .cot1{
    width:30%;
}

.class .cot2{
    width:30%;
}

.class .cot3{
    width:30%;
}

Ở trong ví dụ này bạn thấy là:
– Ở lớp tính cha (class) mình đã xài thuộc tình là justify-content, gán giá trị là space-between.
– Có 3 lớp con (.cot1 .cot2 .cot3) mỗi lớp chỉ rộng 30%, vậy tổng là 90%.
– 10% còn lại nó sẽ chia đều ra, đặt vào khoảng cách giữa 3 cột.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas