Chia sẻ pan mất nguồn đầu vào trên Lenovo S410

Nhận máy trong tình trạng không bật được nguồn, đồng hồ dòng ở 0.01A.

Tháo máy kiểm tra nguồn đầu vào thường dòng ở 0.01A chưa mở nguồn đầu vào.

Kiểm tra mosfet thuận PQ301 thấy điện áp chân D có 19v, điện áp chân S có 19V, điện áp chân G có 19V -> như vậy mosfet này chưa mở bão hòa, nguồn 19v chưa vào main để nuôi máy (vì PQ301 là mosfet thuận điện áp chân G phải nhỏ hơn chân S).

Tiếp theo đi tìm điều kiện chân G của PQ301, muốn điện ấp chân G nhỏ hơn chân S thì PQ307B phải mở để tạo thành cầu chia áp -> muốn PQ307B mở thì PACIN phải ở mức cao.

PACIN được sinh ra từ BQ24737VDD, BQ24737VDD được sinh ra từ chân 16 REGN của IC sạc BQ24737.

Kiểm tra tiếp điều kiện hoạt động của IC sạc BQ24737 thì thấy chân ACP và ACN đã có 19V, chân ACDET đã có 2.5V, chân 16 REGN không có điện áp.

IC BQ24737 khi chân ACP, ACN đã có 19V, ACDET đã có 2.5V thì mạch ổn áp tuyến tính sẽ tự tạo ra 6V ở chân REGN -> vậy IC không có điện áp ở REGN kết luận IC lỗi -> Thay IC BQ24737 khác cấp nguồn vào máy đồng hồ dòng đã hiển thị 0.03A, kiểm tra lại mosfet PQ301 và PQ302 đo chân G đã có 8.1V -> mosfet đã mở bão hòa, đã có nguồn đầu vào
Bật nguồn đồng hồ dòng hiển thị 0.4A máy đã lên màn.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas