Dell 3421 không kích được nguồn

Nhận máy Dell 3421 trong tình trạng không bận được nguồn.

Tháo máy quan sát main thấy không sạch đẹp, không ẩm mốc, không có dấu hiệu gì bất thường.

Tiến hành đo đã có nguồn 19V ( Chân G của mosfet PU4002 là 1.7V < chân S 19v , như vậy máy đã có nguồn 19v nuôi máy.

 

Kiểm tra tiếp nguồn 3v5v thấy không có nguồn 3v5v.

Kiểm tra IO U2701A cũng không có nguồn nuôi.

Tiếp theo kiểm tra điều kiện mở nguồn nuôi IO thì thấy AC_IN# điện áp ở mức cao, ACOK# điện áp ở mức cao là sai (thường các lệnh có ký hiệu # đằng sau phải ở mức thấp)

Kiểm tra ACDET điện áp 2.6V đúng với điều kiện của IC BQ24727

Kiểm tra chân VCC của ic sạc BQ24727 (chân 20) có điệp áp 0V , điện áp ở chân VCC này là 19V mới đúng, kiểm tra ngược lại điện trở PR4008 thấy bình thường, kiểm tra tụ PC4010 thấy bị chập dẫn đến mất áp nuôi ic sạc -> Sai ACIN không mở nguồn nuôi IO -> mất nguồn 3v5v -> Không kích được nguồn.

Thay tụ lọc nguồn ic sạc máy đã có nguồn 3v5v, đã kích được nguồn, máy lên màn bình thường.

Trần Thành

Leave a Comment