Dell 3542 mất 3v5v không kích được nguồn, không có lệnh EN cho ic 3v5v

Nhận máy trong tình trạng không kích được nguồn, kiểm tra đã có nguồn đầu vào 19V, mất nguồn 3v/5v.

Kiểm tra lệnh S5_ENABLE cũng không có, lệnh này là lệnh từ chân 14 của I/O để mở nguồn cho nguồn 3v/5v.

Kiểm tra nguồn nuôi cho I/O (3D3V_AUX_KBC) không có, nguồn này sinh ra từ 3D3V_AUX_S5 qua mosfet Q2402 đổi tên thành 3D3V_AUX_KBC.

Kiểm tra tiếp mosfet Q2402 thấy chân S có 3v, chân G có 2.5V, chân D có 0V vậy mosfet Q2402 chưa mở -> không có nguồn 3D3V_AUX_KBC cấp cho I/O.

Tiến hành thay mosfet Q2402 kiểm tra lại máy đã có nguồn 3D3V_AUX_KBC và có lệnh S5_ENABLE, kích nguồn máy lên màn bình thường.

Trần Thành

Leave a Comment