Đưa nội dung tự động nằm giữa màn hình bằng css

Cách đưa nội dung tự động nằm giữa màn hình bằng css là xài thuộc tính margin, gán giá trị là auto. Ví dụ:

.class{
margin:auto;
}
Trần Thành

Leave a Comment