Ép kiểu trong Python

Ép kiểu cũng rất hay xài, nhất là trong phân tích dữ liệu. Đôi khi bạn cần ép dữ liệu thành kiểu khác để tính toán hoặc tách nối.

 

Ví dụ về trường hợp cần ép kiểu

Trong ví dụ dưới đây, cả biến a và b đều có giá trị là 5. Nhưng biến a là kiểu chuỗi còn biến b là kiểu số nguyên.

Ép kiểu trong Python
Cả a và b đều có nội dung là 5, nhưng kiểu dữ liệu khác nhau

Khi cộng lại sẽ thấy:

– Biến a: Nó sẽ nối hai chuỗi lại nên kết quả là 55.

– Biến b: Nó sẽ cộng hai số lại nên kết quả là 10.

Ép kiểu trong Python
Vì khác kiểu dữ liệu nên cộng lại kết quả cũng sẽ khác

Nhưng bây giờ muốn cộng được hai chuỗi trong biến a thì sao? Thì chúng ta sẽ ép nó thành kiểu số nguyên (int).

 

Cách ép kiểu

Muốn ép thành kiểu nào thì bạn chỉ cần ghi kiểu đó phía trước nội dung là được.

 

Ép kiểu dữ liệu thành kiểu int

Kiểu int nghĩa là số nguyên. int là viết tắt của integer (số nguyên).

Như ví dụ bên dưới, mình ghi int trước nội dung (“5”). Lúc này “5” đã là số nguyên rồi nên cộng lại kết quả sẽ là 10.

Ép kiểu dữ liệu thành kiểu int trong Python
Ép kiểu dữ liệu thành kiểu int trong Python

Ép kiểu dữ liệu thành kiểu float

Kiểu float nghĩa là số thực.

Cũng tương tự, bạn chỉ cần ghi float trước nội dung là được.

Ép kiểu dữ liệu thành kiểu float trong Python
Ép kiểu dữ liệu thành kiểu float trong Python

 

Nhưng nếu nội dung là kiểu số thực (float) mà ép thành kiểu số nguyên (int) thì sao?

Thì nó sẽ lấy phần nguyên và bỏ phần thập phân chứ không có làm tròn đâu. Như ví dụ bên dưới.

Ép kiểu float thành kiểu int trong Python
Ép kiểu float thành kiểu int trong Python

 

Ép kiểu số thành chuỗi

Kiểu str là kiểu chuỗi. str là viết tắt của string (xâu chuỗi).

Cũng tương tự, bạn chỉ cần ghi str phía trước nội dung là được.

Trong ví dụ bên dưới, do mình ép số “5” thành kiểu chuỗi nên khi cộng vô nó sẽ nối chuỗi lại, kết quả là 55.

Ép kiểu số thành kiểu chuỗi trong Python
Ép kiểu số thành kiểu chuỗi trong Python
Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas