Hàm lấy chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel

Hàm lấy chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel
Hàm lấy chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách lấy chữ cái đầu tiên ở mỗi chữ trong Excel. Chúng ta sẽ tạo một hàm riêng bằng VBA (hàm CCD) để tách chữ.

Mẹo: Có một cách rất dễ là bạn viết mẫu một dòng rồi Ctrl + E các dòng còn lại, nó sẽ tự hiểu. Tuy nhiên nhiều trường hợp nó cũng bị sai nên vẫn phải dùng VBA.

 

Đầu tiên bạn hãy mở trình soạn thảo Module VBA trong Excel lên:

– Bấm tổ hợp phím Alt + F11.

– Bấm Insert > Module.

Mở trình soạn thảo Module VBA trong Excel
Mở trình soạn thảo Module VBA trong Excel

 

Copy đoạn code này vô khung soạn thảo:

Function CCD(my_string As String) As String
my_string = Trim(my_string)
Dim buff() As String
ReDim buff(Len(my_string) - 1)
For i = 1 To Len(my_string)
buff(i - 1) = Mid$(my_string, i, 1)
Next
CCD = buff(0)
For i = LBound(buff) + 1 To UBound(buff)
If buff(i - 1) = " " Then
CCD = CCD + buff(i)
End If
Next i
End Function

Như vầy nè:

Code tạo hàm CCD tách chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel
Code tạo hàm CCD tách chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel

Ghi chú: CCD là tên hàm do mình đặt (CCD = chữ cái đầu), bạn có thể đổi thành chữ khác.

 

Bây giờ bạn đã có thể xài hàm =CCD để tách chữ cái đầu ở mỗi chữ.

Hàm CCD tách chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excecl
Hàm CCD tách chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excecl

 

Hàm CCD tách chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excecl
Hàm CCD tách chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excecl

 

Bạn có thể xuất cái code này ra thành một cái Add-Ins, sau này chỉ cần add thẳng vô Excel một lần là xài hoài luôn, không cần phải làm lại từng bước.

Hoặc nếu bạn gửi file cho người khác thì bạn cần lưu file có chứa code macros này luôn, thì người ta mới coi được.

Ngoài hàm CCD ra thì mình còn có tổng hợp tất cả các hàm trong Excel, bạn có thể lưu lại để tra cứu khi cần.

Trần Thành

1 thought on “Hàm lấy chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel”

Leave a Comment