Right Join trong SQL

Câu lệnh Right Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên phải, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên trái. Nếu không có thì kết quả là null.   Cú pháp: Trong đó: – column_name …

Coi tiếp

Left Join trong SQL

Câu lệnh Left Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên trái, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên phải. Nếu không có thì kết quả là null. Cú pháp: Trong đó: – column_name là …

Coi tiếp

Inner Join trong SQL

Bài này hướng dẫn cách xài câu lệnh Inner Join trong SQL, cách nối 2 bảng và 3 bảng. Inner có nghĩa là bên trong, là phần nối, phần trùng của các bảng. Cú pháp: Trong đó: – column_name là tên cột. – …

Coi tiếp