Cách redirect 404 trong WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách redirect 404 trong WordPress bằng 3 cách: code php, sửa file .htaccess và xài plugin (rất dễ). Giải thích: Lỗi 404 Not Found là lỗi không tìm thấy trang (ví dụ: một bài viết đã bị …

Coi tiếp