IC, IO và Chipset tương đương

IC, IO và Chipset tương đương (bảng tra cúu)
IC, IO và Chipset tương đương (bảng tra cúu)

Dưới đây là bảng tra cứu IC, IO và Chipset tương đương, để dễ tìm kiếm và thay thế IC. Bao gồm cả tl084, 4558, 4558, str-w6754, 51123, lm358, 5532, 6554,…

 

Bảng tra cứu IC tương đương

STT IC Tương đương Có trong
1 ITE8502E ITE8512E
2 ITE8512E KXS ITE8512E KXO
3 IT8500E IT8502E Asus K501J
4 IT8502E IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
5 IT8502E IT8512E Asus K501J
6 IT8512E IT8500 Acer 6920
7 IT8511TE-BXS IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
8 KB3310QF A0 KB3310QF B0 Asus All-in-One PC ET1602C
9 KB3310QF A1 KB3926QF A2 Quanta AT3
10 KB3926QF C0 KB926QF D3 HP DV5
11 KB3926QF C0 KB3926QF D2 HP COMPAQ CQ61, CQ71 (Quanta OP6, QT6)
12 KB3930QF A2 KB930QF A1 HP Pavilion G4, G6, G7 (Quanta R23)
13 KB926QF B1 KB926QF C0 Acer Aspire 5315 5720 7720 (Compal LA-3551P)
14 KB926QF B1 KB926QF D3 Acer Aspire 5252 5552 (Compal LA-6552P)
15 KB926QF D3 KB926QF C0 Lenovo G550 (Compal LA-5082P)
16 KB926QF E0 KB926QF C0 Toshiba Satellite A665 (Compal LA-6061P)
17 KB926QF E0 KB926QF D3 Acer Emachines em350 (Compal LA-6311P)

Lenovo G555 (LA-5972P)

18 KB926QF E0 KB926QF D2 Acer Aspire AOD255 (Compal LA-6421P)
19 KB3310QF C1 KB3310QF B0 Asus EeePC 900
20 KB3926QF A1 KB3926QF A2 HP Pavilion DV 6700 (Quanta AT3)
21 SMSC KBC1098 SMSC MEC1308
22 J493 (G966-93) RT9018B Dell Vostro 1015
23 KB926QF D3 KB926QF
24 WPCE773 WPCE775
25 WPC8763LDG WPC8769LDG Acer Extensa 4620 4220 (WistronBiwa)

Aspire 5920G (Quata ZD1)

26 WPC8769LA0DG WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)
27 WPCE773 WPCE775
28 NPCE781LA0DX NPCE781BA0DX Acer 4745 4820T (Quanta ZQ1)
29 NPCE795GA0DX NPCE795LA0DX Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG)
30 RT8205A TPS51125
31 RT8205 RT822322
32 RT8206B ISL62373
33 RT8209A FH=CG

FH=EE

FH=CC

FH=DD

FH=CL

FH=8JFH

34 RT8204C RT8204BGQW (FR=AH, FR=AM)

H6=CH

H6=CB

H6=CG

H6=BE

H6=CC

35 RT8223 51123
36 ISL62366 RT8206A
37 ISL6268 APW7318
38 TPS51117 RT8209B

AO=BM

AO=CD

AO=CA

AO=BG

AO=CB

AO=BL

AO=BH

39 TPS51116 RT8207
40 ISL6227 APW7108
41 TPS51125 RT8205B

UP6182

42 TPS51125A RT8205BGQW

CK=CD C47

43 TPS51123 RT8223M

UP1585QQAG (20=el, 20=df, 20=ef, rt8223p)

RT8223BGQW

RT8223B

DS=CC

DS=CD

DS=CE

DS=CF

DS=BJ

DS=BK

44 ISL6237 MAX17020

MAX8778

TPS51427

RT8206B

45 ISL88731 BQ24745
46 ISL6266 ISL6262
47 ISL62883 ISL62882
48 ISL62883 ISL628823
49 MEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, BREMEN-L4)

Samsung R519 (BONN-L)

50 MAX1908 MAX8724
51 MAX8734A RT82032
52 SN10504 SN0608098 RHBR
53 PM6686 TPS17020

ISL6236

RT8206A

54 W8769 W8763
55 SN608090 ISL6236

51427

RT8206B

56 ALC660 ALC883
57 P2805MF G5933
58 CJ CL 40W

TPS51125

59 UP1585QQAG TPS51123A

RT8223P

RT8223BGQW

RT8223B

DS=CC

DS=CD

DS=CE

DS=CF

DS=BJ

DS=BK

60 U1585QQAG (EM=EC) 51123A

RT8223P (EQ=XX)

61 RT8207 DH=CH

DH=CA

 

Bảng tra cứu Chipset tương đương

STT Chipset Tương đương
1 G86-631-A2 G86-621

G86-620

G86-630

G86-603

G86-920

2 G86-920-A2 G86-921-A2
3 GF-GO7200-N-A3 GF-GO7300T-N-A3
4 GF-GO7300-N-A3 GF-GO7300T-N-A3
5 GF-GO7400-N-A3 GF-GO7400T-N-A3
6 QD-NVS-110M-N-A3 QD-NVS-110MT-N-A3
7 G86-740-A2 G86-741-A2
8 GM45 GL40
9 HM55 HM57
10 HM65 HM67
11 216-8018 216-8020
12 216-4026 216-4024
13 216-4024 216-4022
14 216PABGA13F 216PACGA14F
15 216PBCGA15FG 216PBCGA15F
16 216QMAKA14FG 216RMAKA14FG
17 216MJBKA15FG 216MJBKA11FG
18 216PNAKA13FG 216PMAKA12FG
19 216PQAKA12FG 216PQAKA13FG
20 216PQAKA13FG 216PQAKA12FG
21 216PMAKA13FG 216PMAKA12FG
22 216PLAKB26FG 216PLAKB24FG
23 216CPIAKA13FL 216CPIKA13F
24 216BS2BFA22H 216BS2BFB23H
25 216MSA4ALA12FG 216MCA4ALA12FG
26 216MPA4AK21HK 216MPA4AKA22HK
27 216-0674024 216-0674026
28 216-0707007 216-0707001
29 216-0707001 216-0707011
30 216-0707005 216 -0707009
31 216-0772003 216-0772000
32 218S4PASA14G 218S4PASA13G
33 218S4EASA31HK 218S4EASA32HK
34 215NSA4ALA12FG 216MSA4ALA12FG
Trần Thành

Leave a Comment