In ra chuỗi trần trong Python

Chuỗi trần có nghĩa là viết sao thì in ra y vậy, kể cả ký tự đặc biệt. Ví dụ khi bạn viết đường dẫn có dấu “\” thì nó sẽ in y hệt cái dấu đó ra luôn.

Bạn sẽ xài chuỗi trần này rất thường xuyên, nhất là khi làm việc với biểu thức chính quy (Regular expression).

Cách làm: Chỉ cần thêm r đằng trước chuỗi.

In ra chuỗi trần trong Python
In ra chuỗi trần trong Python
Trần Thành

Leave a Comment