Inner Join trong SQL

Bài này hướng dẫn cách xài câu lệnh Inner Join trong SQL, cách nối 2 bảng và 3 bảng. Inner có nghĩa là bên trong, là phần nối, phần trùng của các bảng.

Hiểu về Inner Join trong SQL
Hiểu về Inner Join trong SQL – Hình: Võ Trung Hòa

Cú pháp:

Lệnh Inner Join trong SQL
Lệnh Inner Join trong SQL

Trong đó:

– column_name là tên cột.

– table1 và table2 là 2 bảng mà bạn muốn nối với nhau.

– on là 2 cột ở 2 bảng mà bạn muốn nối.


Cơ sở dữ liệu demo

Ví dụ chúng ta 2 bảng như bên dưới: DonHang và KhachHang.

Bảng DonHang:

SoDonHang MaKH NgayDatHang MaCuaHang
1000 1 2021-08-12 SG01
1001 2 2021-08-14 CT02
1002 3 2021-08-15 SG04

Bảng KhachHang:

MaKH TenKH DiaChi Quan ThanhPho
1 Lê Thị Ngọc Phúc 4 Phạm Ngọc Thạch Quan1 TPHCM
2 Trần Thanh Hương 11 Mậu Thân NinhKieu Cần Thơ
3 Đinh Thị Bích Liên 32 Mạc Đĩnh Chi Quan1 TPHCM

Ví dụ về Inner Join

Bây giờ chúng ta sẽ nối 2 bảng này lại bằng câu lệnh sau:

Ví dụ lệnh Inner Join trong SQL
Ví dụ lệnh Inner Join trong SQL

Trong đó:

– Dấu * nghĩa là lấy tất cả thông tin trong bảng.

– DonHang và KhachHang là 2 bảng nối với nhau.

– MaKH là cột sẽ nối.

 

Kết quả là:

SoDonHang MaKH NgayDatHang MaCuaHang TenKH DiaChi Quan ThanhPho
1000 1 2021-08-12 SG01 Lê Thị Ngọc Phúc 4 Phạm Ngọc Thạch Quan1 TPHCM
1001 2 2021-08-14 CT02 Trần Thanh Hương 11 Mậu Thân NinhKieu Cần Thơ
1002 3 2021-08-15 SG04 Đinh Thị Bích Liên 32 Mạc Đĩnh Chi Quan1 Cần Thơ

Inner Join 3 bảng

Join 3 bảng cũng tương tự, bạn chỉ cần mở đóng ngoặc rồi Inner Join tiếp thôi.

Như ví dụ bên dưới mình Inner Join thêm bảng CuaHang nữa:

Ví dụ Inner Join 3 bảng trong SQL
Ví dụ Inner Join 3 bảng trong SQL
Trần Thành

Leave a Comment