Thuộc tính trong ERD

Thuộc tính là đặc tính riêng của thực thể (hoặc tập thực thể). Ví dụ: Tập thực thể “Khách Hàng” có các thuộc tính “Mã khách hàng, Họ tên,…” Ký hiệu:   Kiểu dữ liệu Các loại thuộc tính có kiểu dữ liệu nguyên …

Coi tiếp

Thực thể là gì?

Bài này giải thích thực thể là gì, nó có các đặc trưng, thuộc tính và các giá trị riêng nào. Cũng như khái niệm tập thực thể trong ERD.   Thực thể là gì? Là các đối tượng của thế giới thực, …

Coi tiếp