Kiểm tra số hoàn hảo Python

Đây là một hàm đơn giản giúp kiểm tra số hoàn hảo trong Python. Có hướng dẫn và ví dụ cho bạn dễ nắm, sẽ bổ ích nếu bạn đang học thuật toán.

– Định nghĩa: Số hoàn hảo là một số nguyên dương mà tổng các ước nguyên dương của nó (số nguyên dương bị nó chia hết ngoại trừ nó) bằng chính nó.

– Tên gọi khác: Số hoàn thiện, số hoàn chỉnh, số hoàn thành.

– Cách làm: Để kiểm tra n có phải là số hoàn hảo không thì chỉ cần tính tổng các ước của n trong khoảng từ 1 tới n – 1. Nếu tổng bằng n thì đó là số hoàn hảo. Đây là code:

Kiểm tra số hoàn hảo Python

– Giải thích: Lặp từ 1 đến n – 1, tính tổng tất cả các ước số của n trong khoảng đó

 

Còn đây là code yêu cầu người dùng nhập số cần kiểm tra (dùng hàm Input):

Kiểm tra số hoàn hảo Python: Yêu cầu người dùng nhập số cần kiểm tra

 

Tổng kết lại, chúng ta sẽ có đoạn code như thế này để chạy thử:

Hàm kiểm tra số hoàn hảo Python

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas