Left Join trong SQL

Câu lệnh Left Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên trái, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên phải. Nếu không có thì kết quả là null.

Hiểu về Left Join trong SQL
Hiểu về Left Join trong SQL – Hình: Võ Trung Hòa

Cú pháp:

Lệnh Left Join trong SQL
Lệnh Left Join trong SQL

Trong đó:

– column_name là tên cột.

– table1 và table2 là 2 bảng mà bạn muốn nối với nhau.

– on là 2 cột ở 2 bảng mà bạn muốn nối.

Lưu ý: Trong một số Database, Left Join được gọi là Left Outer Join.


Cơ sở dữ liệu demo

Ví dụ chúng ta 2 bảng như bên dưới: KhachHang và DonHang.

Bảng KhachHang:

MaKH TenKH DiaChi Quan ThanhPho
1 Lê Thị Ngọc Phúc 4 Phạm Ngọc Thạch Quan1 TPHCM
2 Trần Thanh Hương 11 Mậu Thân NinhKieu Cần Thơ
3 Đinh Thị Bích Liên 32 Mạc Đĩnh Chi Quan1 TPHCM

Bảng DonHang:

SoDonHang MaKH NgayDatHang MaCuaHang
1000 1 2021-08-12 SG01
1001 2 2021-08-14 CT02
1002 3 2021-08-15 SG04

Ví dụ về Left Join

Bây giờ chúng ta sẽ nối 2 bảng này lại, và lấy cột MaKhachHang ở bảng KhachHang làm gốc. Nó sẽ lấy toàn bộ bảng KhachHang nối với các giá trị tương ứng (dò theo cột MaKhachHang) ở bảng DonHang.

Ví dụ lệnh Left Join trong SQL
Ví dụ lệnh Left Join trong SQL

Trong đó:

– Dấu * nghĩa là lấy tất cả thông tin trong bảng.

– KhachHang và DonHang và là 2 bảng nối với nhau.

– MaKH là cột làm gốc để đối chiếu 2 bảng.

Kết quả là:

MaKH TenKH DiaChi Quan ThanhPho SoDonHang NgayDatHang MaCuaHang
1 Lê Thị Ngọc Phúc 4 Phạm Ngọc Thạch Quan1 TPHCM 1000 2021-08-12 SG01
2 Trần Thanh Hương 11 Mậu Thân NinhKieu Cần Thơ 1001 2021-08-14 CT02
3 Đinh Thị Bích Liên 32 Mạc Đĩnh Chi Quan1 Cần Thơ 1002 2021-08-15 SG04

Cả hai bảng này đều có đủ giá trị nên nó không hiện null. Chứ nếu bảng DonHang mà có giá trị nào trống thì nó sẽ hiện null.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas