Học lập trình web nên bắt đầu từ đâu và mất bao lâu?

Dưới đây là lộ trình và thời gian học lập trình web, hãy nhẫn nại học từng phần, nắm thật chắc. Đừng học nhảy, đừng vội vàng. Bạn sẽ thành công. Front-end (HTML, CSS, Jquery) Là lập trình giao diện, những gì người …

Coi tiếpHọc lập trình web nên bắt đầu từ đâu và mất bao lâu?

Chia khoảng cách giữa các cột bằng thuộc tính justify-content trong css

Mục đích là chia đều độ rộng giữa các cột trong web. Có 2 điều kiện: 1. Xài thuộc tính justify-content, gán giá trị là space-between (nghĩa là không gian giữa các cột). 2. Tổng độ rộng của tất cả cột phải nhỏ …

Coi tiếpChia khoảng cách giữa các cột bằng thuộc tính justify-content trong css