Right Join trong SQL

Câu lệnh Right Join trong SQL lấy tất cả dữ liệu bảng bên phải, sau đó đối chiếu và lấy dữ liệu tương ứng ở bảng bên trái. Nếu không có thì kết quả là null.

 

Hiểu về Right Join trong SQL
Hiểu về Right Join trong SQL – Hình: Võ Trung Hòa

Cú pháp:

Lệnh Right Join trong SQL
Lệnh Right Join trong SQL

Trong đó:

– column_name là tên cột.

– table1 và table2 là 2 bảng mà bạn muốn nối với nhau.

– on là 2 cột ở 2 bảng mà bạn muốn nối.

Lưu ý: Trong một số Database, Right Join được gọi là Right Outer Join.


Cơ sở dữ liệu demo

Ví dụ chúng ta 2 bảng như bên dưới: DonHang và KhachHang.

Bảng DonHang:

SoDonHang MaKH MaNV NgayDatHang MaCuaHang
1000 1 77 2021-08-12 SG01
1001 2 78 2021-08-14 CT02
1002 3 79 2021-08-15 SG04

Bảng NhanVien:

MaNV HoNV TenNV NgaySinhNV HinhNV
77 Huỳnh Ngọc Trâm 1998-06-20 nv77.jpg
78 Nguyễn Huỳnh Như 1995-08-15 nv78.jpg
79 Bảo Vy 2000-11-13 nv79.jpg

Ví dụ về Right Join

Bây giờ chúng ta sẽ nối 2 bảng này lại, và lấy cột MaNV ở bảng NhanVien làm gốc. Nó sẽ lấy toàn bộ bảng NhanVien nối với các giá trị tương ứng (dò theo cột MaNV) ở bảng DonHang.

Kết quả trả về là tất cả nhân viên và các đơn hàng mà họ đã xử lý.

Ví dụ lệnh Right Join trong SQL
Ví dụ lệnh Right Join trong SQL

Trong đó:

– Dấu * nghĩa là lấy tất cả thông tin trong bảng.

– DonHang và NhanVien là 2 bảng nối với nhau.

– MaNV là cột làm gốc để đối chiếu 2 bảng.

Kết quả là:

SoDonHang MaKH NgayDatHang MaCuaHang MaNV HoNV TenNV NgaySinhNV HinhNV
1000 1 2021-08-12 SG01 77 Huỳnh Ngọc Trâm 1998-06-20 nv77.jpg
1001 2 2021-08-14 CT02 78 Nguyễn Huỳnh Như 1995-08-15 nv78.jpg
1002 3 2021-08-15 SG04 79 Bảo Vy 2000-11-13 nv79.jpg

Cả hai bảng này đều có đủ giá trị nên nó không hiện null. Chứ nếu bảng DonHang mà có giá trị nào trống thì nó sẽ hiện null.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas