Tách chuỗi trong Python

Ưu điểm của Python là tách chuỗi dựa trên index, hay hơn các ngôn ngữ khác. Coi qua các ví dụ dưới đây là bạn sẽ nắm được hết.

 

Tách chuỗi thông thường

Bạn chỉ cần xác định khoảng cách từ đâu dến đâu là được. Có thể xác định bằng index dương hoặc âm.

Ví dụ dưới đây mình muốn tách lấy chữ “Tin”, vị trí của nó là từ 4 tới 7 tình theo index dương.

Tách chuỗi tính bằng index dương
Tách chuỗi tính bằng index dương

 

Còn đây là tính theo index âm, vị trí của nó sẽ là từ -6 tới -4.

Tách chuỗi tính bằng index âm
Tách chuỗi tính bằng index âm

 

Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi

Bạn cũng chỉ cần xác định vị trí thôi. Ví dụ mình muốn tách lấy chữ “TinHoc” thì vị trí của nó là từ 4 đến 10.

Vấn đề ở chỗ chữ “c” là vị trí 9 nhưng bạn phải ghi 10, bởi vì Python quy định index từ 0 đến n-1.

Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi trong Python
Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi trong Python

 

Một cách khác nữa đó là ghi None.

Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi bằng None
Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi bằng None

 

Bạn cũng có thể dùng hàm len. Đây là hàm lấy ra toàn bộ giá trị trong chuỗi.

Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi bằng hàm len
Tách lấy từ một vị trí nào đó đến cuối chuỗi bằng hàm len

Mẹo: Bạn cũng có thể tách lấy từ đầu đến một vị trí nào đó bằng cách làm ngược lại. Ví dụ [None:4]  hoặc [len(a):4].

 

Bước nhảy tách chuỗi trong Python

 

Tách các giá trị không liền nhau (bước nhảy)

Cú pháp là: [bắt đầu : kết thúc : bước nhảy]

Ví dụ bên dưới mình ghi None:None nghĩa là từ đầu đến cuối, và 2 là bước nhảy. Nên kết quả là “KnTno” tách ra từ “KenhTinHoc”.

Tương tự, bạn muốn nó nhảy mấy bước cũng được. Nhưng không được đặt là 0.

Tách các giá trị không liền nhau (bước nhảy) trong Python
Tách các giá trị không liền nhau (bước nhảy) trong Python

 

Đảo ngược toàn bộ giá trị

Cũng tương tự, chỉ khác là mình sẽ ghi dấu “-” để nó đảo ngược toàn bộ giá trị. Và 1 nghĩa là bước nhảy liền kề, là lấy hết.

Đảo ngược toàn bộ giá trị chuỗi trong Python
Đảo ngược toàn bộ giá trị chuỗi trong Python

 

Vừa tách vừa đảo ngược giá trị

Thêm một ví dụ nữa, mình muốn tách chữ “TinHoc” ra và đảo ngược nó lại. Xác định vị trí cần giữ lại [None:3] nghĩa là từ đầu đến 3. Còn -1 là đảo ngược giá trị và bước nhảy liền kiền.

Vừa tách vừa đảo ngược chuỗi trong Python
Vừa tách vừa đảo ngược chuỗi trong Python

 

Trần Thành

Leave a Comment