Thực thể là gì?

Bài này giải thích thực thể là gì, nó có các đặc trưng, thuộc tính và các giá trị riêng nào. Cũng như khái niệm tập thực thể trong ERD.

 

Thực thể là gì?

Là các đối tượng của thế giới thực, bao gồm cả các đối tượng có thể nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được (nằm trong ý niệm).

 

1. Các thực thể trực quan

Là các đối tượng có thể nhìn thấy được. Ví dụ: Hóa đơn, nhân viên, xe hơi, đầm, áo,…

 

2. Các thực thể trừu tượng nhưng có thể nhận biết

Là các đối tượng không thể nhìn thấy được, mà chỉ nằm trong ý niệm của chúng ta. Ví dụ: Nhà cung cấp, loại hàng hóa, phòng ban,…

 

Mỗi thực thể đều có các thuộc tính, và mỗi thuộc tính này sẽ mang một giá trị riêng. Ví dụ thực thể Khách Hàng:

– Sẽ có các thuộc tính như: Mã khách hàng, Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ,…

– Mỗi thuộc tính này sẽ mang các giá trị riêng, vì các khách hàng sẽ có các thông tin khác nhau.

Minh họa cho khái niệm thuộc tính của thực thể
Minh họa cho khái niệm thuộc tính của thực thể

 

Tập thực thể

Tập thực thể (hay loại thực thể) là tập hợp tất cả các thực thể giống nhau (có cùng các thuộc tính).

Ví dụ các khách hàng (thực thể) đều có những thông tin đặc trưng giống nhau như Mã khách hàng, Họ tên,… tập hợp tất cả các khách hàng gọi là Tập thực thể Khách Hàng.

Ký hiệu:

Ký hiệu của thực thể (Entity) trong ERD
Ký hiệu của thực thể (Entity) trong ERD
Trần Thành

Leave a Comment