Thuộc tính bỏ gạch chân chữ trong CSS

Để bỏ gạch chân chữ CSS bạn có thể dùng thuộc tính text-decoration, gán giá trị là none.

.class{
    text-decoration: none;
}

– Decoration: Có nghĩa là trang trí (gạch chân).
– None: Có nghĩa là Không.

Trần Thành

Leave a Comment