Thuộc tính flex-wrap – Ép đóng hộp flex

Thuộc tính flex-wrap giúp hỗ trợ cho thuộc tính chia cột display flex. Cụ thể là các mục sẽ bị ép phải xuống dòng khi kích thước chạm tới ngưỡng tối đa.

Ví dụ:

– Bạn xài thuộc tính display flex để chia cột, sau quy định chiều rộng tối đa là 1000px (width:1000px;).

– Bây giờ bạn có 10 mục (item), mỗi mục rộng 200px, vậy tổng tới 2000px lận. Lúc này nó sẽ nằm trên cùng một hàng và tràn ra ngoài kích thước quy định (container) luôn.

– Để giải quyết, bạn chỉ cần xài thuộc tính flex-wrap và gán giá trị là wrap. Khi chạm 1000px nó sẽ tự xuống dòng, trong trường hợp này là 2 dòng.

.class{
    display: flex;
    width: 550px;
    flex-wrap: wrap;
}

– Wrap: Có nghĩa là bọc, đóng gói, đóng hộp.

Trần Thành

Leave a Comment

Eine Übersicht der Gewinnzahlen jeder Community helfen, um euch selbst Gedanken über eure Gewinnchancen zu machen. spieler ein Gewinne werden lediglich ausbezahlt, wenn jeder Spieler die Bonusbedingungen erfüllt. von uns Auch hinsichtlich der Zahlungsdaten müsst ihr euch keinerlei Gedanken machen. mit einem Ansonsten ist dieser kostenlose Casino Willkommensbonus ein sehr gutes Erlebnis. vulkan vegas