Thuộc tính Position – Tạo nhiều lớp (layer) chồng lên nhau trong CSS

Để tạo nhiều lớp chồng lên nhau, bạn xài thuộc tính Position.

– Ở class cha, bạn gán giá trị là relative.

– Ở các class con, bạn gán giá trị là absolute, sau đó đặt top và left là 0 để cho nó chồng (xếp lớp) ngay trên nhau.

.cha{
  position: relative;
}

.cha .con1{
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
}

.cha .con2{
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
}

.cha .con3{
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
}

Như trong ví dụ trên, chúng ta có class là “cha”, trong đó có 3 class con là “con1”, “con2” và “con3”.

Ở class “cha” đặt thuộc tính position và gán giá trị là relative.

Còn ở các class “con1”, “con2” và “con3” đặt thuộc tính position và gán giá trị là absolute.

Trần Thành

Leave a Comment