Thuộc tính trong ERD

Thuộc tính là đặc tính riêng của thực thể (hoặc tập thực thể). Ví dụ: Tập thực thể “Khách Hàng” có các thuộc tính “Mã khách hàng, Họ tên,…”

Ký hiệu:

Ký hiệu thuộc tính (Attribute) trong ERD
Ký hiệu thuộc tính (Attribute) trong ERD

 

Kiểu dữ liệu

Các loại thuộc tính có kiểu dữ liệu nguyên tố. Như kiểu số nguyên, số thực, chuỗi, boolean, ngày giờ (datetime),…

Ví dụ:

Thuộc tính Kiểu dữ liệu
MaKH Int
TenKH Nvarchar(50)
DiaChi Nvarchar(MAX)
SDT Varchar(15)
LaThanhVien Boolean

Tham khảo: Kiểu dữ liệu trong SQL.

 

Các loại thuộc tính

Có thể phân thành nhiều loại khác nhau như: Thuộc tính đơn, đơn trị, đa trị, kết hợp, dẫn xuất, v.v..

 

1. Thuộc tính đơn: Là thuộc tính chỉ chứa một giá trị.

Ví dụ: Mã Khách Hàng, Tên Khách Hàng, Ngày Sinh.

 

2. Thuộc tính đa trị: Là thuộc tính có thể có nhiều giá trị khác nhau đối với một thực thể.

Ví dụ: Thuộc tính Số Điện Thoại có thể có nhiều giá trị do khách hàng xài nhiều số.

 

3. Thuộc tính kết hợp: Là thuộc tính được kết hợp từ nhiều thành phần khác nhau.

Ví dụ: Thuộc tính Điạ chỉ nhà được kết hợp bởi các thuộc tính đơn như Số nhà, Đường, Phường, Quận, Thành phố.

 

4. Thuộc tính dẫn xuất: Là thuộc tính được suy ra từ giá trị của các thuộc tính khác.

Ví dụ: Thuộc tính Tuổi Khách Hàng được suy ra từ thuộc tính “Năm Hiện Tại” trừ cho thuộc tính ” Năm Sinh”.

 

5. Thuộc tính khóa: Là thuộc tính giúp phân biệt 2 thực thể khác nhau trong cùng một tập thực thể.

Ví dụ: Phân biệt các khách hàng khác nhau nhờ vào thuộc tính “Mã Khách Hàng”.

Thuộc tính khóa cũng có thể gồm nhiều thuộc tính.

Ví dụ: Có nhiều khóa học trùng tên, nên phải dựa vào thuộc tính “Năm Học” và thuộc tính “Tên Môn Học” để phân biệt các khóa với nhau.

 

Ký hiệu của các thuộc tính trong mô hình ER
Ký hiệu của các thuộc tính trong mô hình ER
Trần Thành

Leave a Comment