Toán tử với chuỗi trong Python

Toán từ là các phép toán cơ bản như cộng, nhân và trả kết quả đúng sai (in)

Cộng chuỗi

Thường được xài để nối các chuỗi.

Nói kiểu chuyên ngành: a cộng b, với a và b là một chuỗi.

Cách làm: Cộng như cộng số luôn, nó sẽ nối lại.

 

Toán tử cộng chuỗi trong Python
Toán tử cộng chuỗi trong Python

Nhân chuỗi

Giúp tạo ra một chuỗi lặp đi lặp lại với số lần bạn muốn. Rất ít ngôn ngữ hỗ trợ toán tử này, nhưng Python thì có.

Nói kiểu chuyên ngành: Chuỗi nhân n, với n là số nguyên.

Cách làm: Chuỗi nhân với số nguyên, dấu nhân là dấu *.

Toán tử nhân chuỗi trong Python
Toán tử nhân chuỗi trong Python

Ghi chú:  \n   trong đoạn code trên có nghĩa là xuống dòng.

 

Toán tử in trong chuỗi

Để kiểm tra một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không. Khi xài toán tử này, kết quả sẽ là True (đúng) hoặc là False (sai).

Nói kiểu chuyên ngành: a in b, với a và b là một chuỗi.

Cách làm: Bạn chỉ cần ghi a in b, nó sẽ dò coi b có tồn tại trong a hay không.

Toán tử in trong chuỗi Python
Toán tử in trong chuỗi Python
Trần Thành

Leave a Comment